با شما در شادی و غم و اندیشه ** در اندیشه کار صحیح همیشه